Če želimo izkoristiti priložnosti prometa in obvladovati negativne vplive, ki jih prinaša prometna dejavnost (zaseda prostor, ustvarja promet, onesnažuje zrak, povzroča hrup), je potrebno več pozornosti usmeriti v razvoj zelene transportne logistike, ki odpira priložnost za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Za uresničevanje koncepta trajnostne prometne logistike, ki znižuje stroške, ugodno vpliva na kakovost življenja, varnost prometa in obremenjevanje okolja kot tudi na zdravje, je potreben nadaljnji razvoj prometne infrastrukture, vzpostavitev novih logističnih stičišč in vpeljave novih tehnologij prevozov. Z obstoječimi tehnologijami bi lahko povečali obseg zelenih prevozov tako v potniškem kot tovornem prometu le za 8-10%, zato je spodbujanje razvoja novih tehnologij kopenskih prevozov ključno.

Uporabnik infrastrukture, predvsem tovorna vozila v tranzitu, mora plačati večji del zunanjih oziroma okoljskih stroških, ki nastajajo pri njegovih aktivnostih, kar bo ob konkurenčni železniški infrastrukturi in liberalizaciji ter modernizaciji železniškega operaterja spodbudilo preusmeritev tovora s ceste na železnice.

Na lokalni ravni bomo spodbujali razvoj zelene logistike v mestih, ki predstavlja velik delež v oskrbi gospodarstva. Zeleno mestno logistiko bomo dosegli z izboljšano učinkovitostjo prevozov (večja izkoriščenost zmogljivosti), intermodalnostjo (možnost prehajanja iz enega v drug način prevoza), dobrim upravljanjem mestnih potreb po oskrbi z blagom ter z uporabo okolju sprejemljivejših vozil (npr. vozila na električni pogon).

BD

Leave a Reply