AKT O USTANOVITVI

Zavoda ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI (v nadaljevanju Zavod) je zasebni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za zavode in kot jih predpisuje Zakon o Zavodih (v nadaljevanju ZZ). Namen in poslanstvo zavoda je vzpodbujanja medgeneracijska sodelovanja, solidarnosti med generacijami, poglobitev omrežij socialne opore in vseživljenjskega učenja.

2. člen

Ime, sedež in pravni status zavoda

Ime zavoda: ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI, zavod za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja
Skrajšano ime zavoda: ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI
Sedež Zavoda: Pleterje
Poslovni naslov: Pleterje 66, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Ustanovitelji Zavoda: MAJA TOMINC ŽERAK, Pleterje 66, 2324 Lovrenc na Dr. polju

3. člen

Pečati Zavoda

Zavod za svoje delovanje ne uporablja pečata.

4. člen

Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

Zavod zastopa direktor Zavoda. Direktor zastopa in predstavlja Zavod v soglasju z ustanovitelji.
Med začasno odsotnostjo, direktorja nadomešča predsednik Sveta Zavoda. Predsednik Sveta lahko določa in ureja samo tekoče posle. Ne more pa spreminjati določil statuta, pravilnikov in splošne prakse Zavoda.

5. člen

Za Zavod podpisuje direktor ali sodelavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje. 

6. člen

Potrdila, opravičila in prošnje za donacije se ne vnašajo v arhiv.

III. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen

Zavod opravlja dejavnosti s katerimi bo razvijal in spodbujal dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, medgeneracijske solidarnosti, razširjanja omrežij socialne opore in vseživljenjskega učenja.

Zavod se s svojim delovanjem ukvarja s problematiko pomankanja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti med starejšo in mlajšo generacijo, ter s navezovanjem omrežij socialne opore med tema  dvema generacijama. To dosega z organizacijo delavnic, izobraževanja, projektov, druženja in ostalih dogodkov med obema skupinama.

8. člen

Razvrstitev dejavnosti po standardni klasifikaciji:

 • glavna dejavnost:
  • 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
 • ostale dejavnosti:
  • 63.120 delovanje spletnih portalov
  • 63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
  • 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
  • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
  • 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
  • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
  • 90.030 Umetniško ustvarjanje
  • 93.190 Druge športne dejavnosti
  • 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

9. člen

Zavod ne sme začeti nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti dokler
ustanovitelji ne dajo soglasja.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja Zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo registriranih dejavnosti.

IV. ORGANI ZAVODA
 

10. člen

Organi Zavoda so (lahko tudi drugi):
♦ Direktor,
♦ Svet Zavoda,
♦ Strokovni Svet.

Svet Zavoda

11. člen

Zavod upravlja Svet Zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki vsakega ustanovitelja (predstavniki ustanoviteljev se določijo v pogodbi ustanoviteljev o medsebojnem sodelovanju, lahko so tudi ustanovitelji člani Sveta Zavoda), en predstavnik delavcev Zavoda, ter en predstavnik uporabnikov storitev Zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Dokler Zavod nima zaposlenih, v Svetu Zavoda ni predstavnika delavcev Zavoda.
 

Člane Sveta Zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljev, imenujeje vsak ustanovitelj sam. Ostale člane  imenujejo ustanovitelji soglasno na prvi seji Sveta Zavoda

12. člen

Predsednika Sveta imenujejo člani Sveta z večinskim glasovanjem. Predsednik je imenovan za

obdobje mandata sestave Sveta, izmed članov Sveta.

13. člen

Predsednik Sveta je odgovoren Svetu Zavoda. Svet ga lahko razreši pred iztekom mandata z

večinskim glasovanjem.

14. člen

Predsednika Sveta:

   –      vodi seje Sveta

   –      sklicuje seje Sveta

   –      zastopa stališča in sklepe Sveta

Mandat članov Sveta je štiri leta.

Po preteku mandata so člani Sveta lahko imenovani oziroma izvoljeni ponovno.

15. člen

Svet obravnava in sprejema:

·       statut s soglasjem ustanoviteljev,

·       splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s soglasjem ustanoviteljev,

·       programe dela in razvoja Zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

·       določa finančni načrt in sprejema zaključni račun Zavoda,

·       predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,

·       daje ustanoviteljem in direktorju Zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

·       opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili Zavoda določene zadeve.

·       druge splošne akte, če ni s tem aktom določeno, da jih sprejme direktor.

16. člen

Svet opravlja svoje delo na rednih in izrednih sejah.

Redne seje se opravijo najmanj enkrat letno, izredne seje pa glede na izredni sklic s strani predsednika Sveta, direktorja ali na pobudo člana Sveta.

Sklic seje Sveta lahko predlaga vsak njegov član, direktor in predsednik Sveta.

17. člen

Svet veljavno odloča, če se je seje udeležila več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov.

O sejah Sveta se vodi zapisnik.

18. člen

Posamezni član Sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej Sveta. 

19. člen

Predstavniku delavcev v Svetu preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil imenovan: če mu preneha delovno razmerje v Zavodu, če je odpoklican, če je sprejet njegov odstop ali če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v Svetu.

20. člen

Če članu Sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil oziroma imenovan, se opravijo nadomestna imenovanja.

Direktor

21. člen

Direktor Zavoda je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa Zavod in je skupaj z ustanovitelji odgovoren za zakonitost dela Zavoda.

Direktorja imenujejo in razrešujejo ustanovitelji.

Mandat direktorja prične teči ob njegovem imenovanju in traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

22. člen

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

·       najmanj 2 let delovnih izkušenj v nevladnih organizacijah.

·       najmanj srednje šolsko izobrazbo

·       sposobnost za organiziranje in vodenje dela

·       aktivno znanje vsaj enega tujega jezika

·       druge pogoje, določene s strani ustanoviteljev

23. člen

Pristojnosti in naloge direktorja so:

·       sklicevanje in vodenje sestankov Sveta Zavoda

·       odgovornost za implementacijo odločitev Sveta Zavoda

·       sklepanje pogodb, sporazumov in drugih aktov

·       izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev skladno z zakonom in drugimi akti

·       priprava predloga programa dela in razvoja za obravnavo na Svetu Zavoda

·       poročanje o izvajanju letnega programa dela,

·       priprava predloga finančnega načrta in zaključnega računa

·       druge naloge skladno z zakonom in splošnimi akti Zavoda

24. člen

Direktor je lahko odpoklican s strani ustanoviteljev, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda ali če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom.

Direktor ima ob odstopu ali odpoklicu možnost do imenovanja za članstvo v Svetu ali Strokovnem svetu Zavoda.

Ustanovitelji ob odstopu ali odpoklicu direktorja izbirajo novega direktorja bodisi na podlagi javnega razpisa, bodisi na to mesto imenujejo kandidata, ki ga določijo brez javnega razpisa.

Strokovni svet

25. člen

Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda. Svetu Zavoda in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela Zavoda, predloge in smernice glede nadaljnjega izvajanja programov Zavoda.

Strokovni svet sestavlja pet članov: trije predstavniki ustanoviteljev (predstavniki ustanoviteljev se določijo v pogodbi o medsebojnem sodelovanju ustanoviteljev, lahko so tudi ustanovitelji člani Strokovnega sveta Zavoda), en predstavnik zaposlenih in en zunanji strokovnjak. Predstavnika zunanjega strokovnjaka in predstavnika zaposlenih imenujejo in razrešujejo ustanovitelji soglasno in jih imenujejo ustanovitelji  na prvi seji Strokovnega sveta Zavoda.  Dokler Zavod nima zaposlenih, v Strokovnem svetu ni predstavnika delavcev Zavoda.

26. člen

Strokovni svet iz svoje sredine izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Način dela Strokovnega sveta se določi v poslovniku o delu strokovnega Sveta. Direktor na nasvete strokovnega Sveta ni vezan. Strokovni Svet nima pravice usmerjati direktorja.

27. člen

Mandat posameznega člana strokovnega Sveta je 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Posamezni član Sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej Sveta. V tem primeru ustanovitelji imenujejo novega člana strokovnega Sveta.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV, ZAČETEK DELA IN VIRI DOHODKA ZA DELO ZAVODA

28. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:

– iz sredstev ustanoviteljev,

– s plačili za storitve,

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

– iz opravljanja lastne dejavnosti,

– od razpisov državnih organov ter z mednarodnimi razpisi,

– iz drugih virov (dotacije, donacije, darila, sponzorstvo, prostovoljni prispevki, zapuščine, volila,…)

Za začetek poslovanja zavoda zagotovijo ustanovitelji sredstva v višini 10,00 EUR, ki preidejo v last zavoda kot sredstva zavoda.

Računovodsko vodenje prilivov in porabe sredstev za sredstva iz drugih virov ter od izvajanja storitev na trgu se vodi ločeno, tako da je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe sredstev.

VII. DOLOČBE O ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

29. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

VII. DOLOČBE O ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

30. člen

O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odločajo ustanovitelji soglasno. Presežek prihodkov nad odhodki sme Zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za investicije, ki jih v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanovitelji določi svet zavoda.

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije Zavod z rebalansom letnega finančnega načrta in s sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.

Za obveznosti Zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelji ne odgovarjajo.

31. člen

Zavod preneha z delovanjem na podlagi sklepa ustanoviteljev. V sklepu prenehanja delovanja ustanovitelji odločijo tudi o nadaljnjem razpolaganju z morebitnim preostalim premoženjem Zavoda.

V Kidričevem, 21.02.2020

Ustanoviteljica:

MAJA TOMINC ŽERAK