Vir: Mostphotos

Sistem javnih dajatev je eden izmed pomembnih instrumentov ekonomske politike, ki lahko prispevajo k uresničevanju ciljev okoljske politike, saj lahko spodbujajo zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, učinkovitejšo rabo naravnih virov in energije ter širjenje uporabe obnovljivih virov energije. Izhodišče pri določanju ukrepov je spodbujanje trajnostnega razvoja kot uravnoteženje treh razvojnih komponent: socialne, ekonomske in okoljske ter da obenem zasledovanje zastavljenih javno finančnih ciljev in izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva. Tako lahko z ekonomskimi instrumenti (npr. okoljske dajatve, sheme trgovanja z emisijami…) spremenimo za okolje trenutno neustrezen sistem postavljanja cen s strani trga.

Prehod v zeleno gospodarstvo lahko spodbudimo z zmanjševanjem oziroma odpravo davčnih olajšav za ravnanja, ki imajo negativen učinek na okolje (npr. spodbujajo rabo fosilnih pogonskih goriv) ter z odpravo neposrednih izplačil iz javnih blagajn, ki imajo negativen učinek na okolje. Instrument davčne politike na porabo energije in naravnih virov lahko predstavlja spodbudo za prihranek in učinkovitejšo rabo energije, kar vodi do novih energetsko učinkovitejših inovacij in tehnologij. S prestrukturiranjem javnofinančnih bremen lahko tako izboljšamo pogoje za ohranitev delovnih mest ter ustvarjanje novih delovnih mest v zelenih sektorjih.

V Sloveniji so prihodki iz naslova okoljskih davkov sorazmerno visoki v primerjavi z drugimi državami OECD (več kot 3 % bruto domačega proizvoda). Splošne davčne olajšave in spodbude pa so v splošnem sorazmerno visoke in praviloma niso usmerjene v okoljske cilje. Zato običajno razumevanje zelene davčne reforme, po kateri se s prihodki od okoljskih davkov ustvari možnosti za znižanje obremenitve stroškov dela, za Slovenijo ne pride v poštev.

Pri povezavi davčne politike in obremenjevanja okolja, kot tudi pri analizi ovrednotenja določenih subvencij, olajšav, spodbud, ki so lahko tudi okolju škodljive, je potrebno poudariti na eni strani vidik vpliva teh ukrepov na konkurenčnost gospodarstva in na drugi strani vpliv na prihodke gospodinjstev. Zato je eden od osrednjih nalog vlade na davčnem področju preučitev obsega in učinkovitosti davčnih olajšav, ki imajo morda negativne okoljske učinke ter preučitev možnosti za nadomestitev neučinkovitih davčnih olajšav z drugimi ukrepi.

Naše aktivnosti morajo biti zato usmerjene v povečanje učinkovitosti okoljskih dajatev in drugih instrumentov javnofinančne politike, pri čemer je treba doseči ustrezno ravnotežje med različnimi cilji javnofinančne politike in povezovanje različnih instrumentov, da si ne bodo medsebojno nasprotujoči.

 

BD

 

admin_geoy

Author admin_geoy

More posts by admin_geoy

Leave a Reply

EnglishFrenchGermanIndonesianNepaliPortugueseSlovenianSpanish